Sứ mệnh Đại Đồng Tiến

 • Cung Cấp Sản Phẩm
  • Chất lượng ổn định
  • Thiết kế sáng tạo
  • Phân phối kịp thời
  • Giá cả cạnh tranh
 • Trách Nhiệm Lợi Nhuận
  • Tăng giá trị cổ đông
  • Cơ hội thăng tiến
  • Thù lao thỏa đáng
  • Phúc lợi xã hội
 • Trách Nhiệm Xã Hội
  • Bảo vệ môi trường
  • Hỗ trợ & phát triển địa phương
  • Phát triển cộng đồng